Projekt: CZ.1.07/1.3.04/02.0013

Nejbližší konané semináře:

Podrobný rozpis všech seminářů...

Aktuality:

2012 - Zájemci o průběžné (online) studium, nechť se přihlásí zde.

Specializační studium pro koordinátory

E-mail:

Heslo:

O projektu

Projekt "Rozšíření nabídky vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy" (dále jen Projekt) reaguje na připomínky a požadavky pedagogů základních a středních škol, kteří upozorňují na časté problémy ve výchově školní mládeže k enviromentálnímu vnímání společenských souvislostí a souvislostí globálního světa. Prioritně je určen pro učitele základních a středních škol, nejen však pro ně, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky, vedoucí zájmových kroužků, zájemce, kteří pracují s mládeží na jakékoli úrovni a nechybí jim vztah k této problematice.

Primárním cílem Projektu je zvýšit kvalitu a intenzitu vzdělávání v dané oblasti a zlepšit kompetence pedagogických pracovníků koordinátorů EVVO škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Dalším cílem je vytvořit určitý "standard minimálních znalostí a dovedností" v enviromentální výchově žáků základních a středních škol.

Cíle Projektu jsou naplňovány prostřednictvím odborných přednášek a pracovních seminářů. V jejich průběhu získají účastníci vzdělávacích aktivit množství informací a osvojí si moderní pedagogické metody enviromentální výchovy. Plánované aktivity jsou realizovány renomovanými odborníky z jednotlivých oblastí enviromentu a odborníky z oblasti pedagogické didaktiky.

Cíle Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO

 1. Pedagogičtí pracovníci se v rámci studia naučí:
  • orientovat se rámcově v základních dokumentech obsahujících informace o EVVO
  • orientovat se v systému organizací zabývajících se EVVO, které mohou výrazně školám pomoci
  • pochopit vyváženost tří pilířů udržitelného rozvoje - ekonomického, sociálního a ekologického
  • porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO
  • umět diferencovat EVVO z hlediska různých studijních a učebních oborů
  • umět inovovat výuku z ohledem na regionální zvláštnosti a s důrazem na utváření emotivního vztahu žáků k místu, ve kterém žijí
 2. Naučí se, jak efektivně postupovat v rámci EVVO a jaké používat metody a formy práce se žáky v této oblasti.
 3. Získají praktické dovednosti, zkušenosti a sebedůvěru při práci ve skupině i při individuálních sezeních se svými žáky, zlepší své komunikační dovedností a nacvičí si problémové momenty efektivní intervence v oblasti udržitelného rozvoje.
 4. S pomocí kvalifikovaných lektorů budeme prožitkovou a interaktivní metodou učit účastníky studia nejvhodnější a nejefektivnější metody:
  • jak pracovat se žáky způsoby interdisciplinárního aktivního učení
  • jak rozvíjet u žáků potřebné znalosti, dovednosti, postoje a správné návyky v oblasti EVVO
  • jak posoudit žákovo pochopení učiva o životním prostředí na základě toho se žákem individuálně pracovat
 5. Naučíme učitele, jak zapojit do EVVO ve škole i ostatní pedagogy dané školy a jak motivovat celý pedagogický sbor tak, aby se všichni podíleli na zapracování zásad udržitelného rozvoje do vlastních ŠVP, a jak zlepšit celkové klima školy a spolupráci s rodiči.
 6. Naučíme učitele správně tvořit Strategii EVVO a správně ji implementovat do školního vzdělávacího programu každé školy a přizpůsobit ji potřebám daného regionu a daných podmínek.
 7. Celkově budou zlepšeny odborné kompetence učitele - koordinátora v oblasti EVVO.

Základní environmentální teze projektu

 • Vztah lidského individua ke společnosti - vztahy mezi jednotlivcem a kolektivem.
 • Vztah člověka k přírodě - vědomí sounáležitosti s přírodou.
 • Vztah toku času a smyslu dějin - otázka kvalitativního vývoje lidské společnosti.
 • Vztah ke smyslu vlastního života - důraz na kvalitu vlastního života.
 • Vztah ke svobodě a zodpovědnosti - rozvoj lidských práv a svobod při respektování symetrie zodpovědnosti.
 • Vztah k úrovni našeho poznání - uvážlivé zasahování do všech oblastí spojených s lidskou společností a přírodou.
 • Vztah k vlastnímu životu - obnovení pudu sebezáchovy lidí.
 • Vztah k budoucím generacím - respektování dlouhodobých důsledků lidských činností.
 • Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím - vzájemná tolerance.
 • Vztah k věcem společným - rozvoj participativní demokracie.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Projekt: CZ.1.07/1.3.04/02.0013
Tento projekt vznikl za přispění Evropského sociálního fondu (ESF), Evropské unie (EU) a MŠMT.